Submitted by administrator on T5, 04/19/2018 - 15:39

Năng lực sản xuất

80
Đầu tư mới máy móc thiết bị
60
Tăng trưởng doanh thu hàng năm
40
Mở rộng mặt bằng nhà xưởng
82
Tăng trưởng khách hàng
90
Hài lòng khách hàng
70
Chất lượng công đoạn trên
98
Chất lượng sản phẩm bàn giao
98
Giao hàng đúng hẹn
10
Máy phay CNC (MC)
8
Máy tiện CNC (LI)
5
Máy phay cơ
7
Máy tiện